Deň v MŠ


 

Denný poriadok

6.30 hod. - 9.00 hod.:      - príchod detí do MŠ, privítanie
                                        - hry a činnosti podľa voľby detí
                                        - didaktické aktivity
                                        - ranné cvičenie
9.00 hod. - 9.30 hod.:      - činnosti zabezpečujúce životosprávu
                                        - osobná hygiena, desiata
9.30 hod. - 12.00 hod.:    - zamestnanie
                                        - didaktické aktivity
                                        - pobyt vonku
12.00 hod. - 15.00 hod.:  - činnosti zabezpečujúce životosprávu
                                        - osobná hygiena, obed, čistenie zubov
                                        - príprava na odpočinok, odpočinok
                                        - osobná hygiena, olovrant
15.00 hod. - 16.30 hod.: -  záujmové činnosti
                                        - rozlúčenie sa s deťmi
                                        - odchod detí domov
    Výchovno vzdelávacia činnosť  našej materskej školy vychádza z Programu výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Cieľom je vytvoeriť humánny a demokratický systém komplexného výchovného pôsobenia na dieťa v súlade s potrebami rodiny a spoločnosti, pričom sa rešpektuje individualita dieťaťa, jeho práva a potreby.
Deň v materskej škole
Výchovno - vzdelávací proces v materskej škole pozostáva z relatívne ustálených organizačných foriem, v ktorých sa uspokojujú  potreby a záujmy detí, ak aj ich túžba po poznaní a činnosti.
Hry a činnosti podľa voľby detí  - tu sa uplatňuje spontánnosť a tvorivá aktivita aktivita dieťaťa.
Ranné cvičenie - sa realizuje každý deň v rámci dopoludňajších činností, napr. ako motivované cvičenie s riekankami, ako zdravotné a relaxačné cviky, ako cvičenie s náčiním a bez náčinia, ako cvičenie s hudbou.
Zamestnanie - predstavuje formu predškolského vzdelávania a opiera sa na elementárnej úrovni o cieavedomé a zámerné učenie sa dieťaťa.
Didaktické aktivity - ako novšia organizačná forma predškolského vzdelávania tiež rozširuje poznatky, zručbnosti a návyky a tým rozvíja osobnosť dieťaťa. Obidve organizačné formy predškolského vzdelávania sa orientujú na skupinovú a individuálnu prácu s dôrazom na rozvoj individuality každého dieťaťa.
Pobyt detí vonku - sa uskutočňuje každodenne s rôznym obsahovým zameraním. Počas pobytu vonku deti dostávajú priestor pre poznávacie, telovýchovné a záujmové aktivity.
Záujmové popoludňajšie činnosti - pri týchto činnostiach rešpektujeme túžbu dieťaťa po hre, výrazne sa tu uplatňuje individuálny prístup učiteľky k dieťaťu pri upevňovaní získaných poznatkov dieťaťa.

       Počas dňa sa deti zdokonaľujú v sebaobslužných a hygienických návykoch i stolovaní.
       Vo výchovno-vzdelávacích činnostiach v MŠ sa dôraz presúva na aktivitu dieťaťa, v ktorej dominuje hra. Vo výchovno - vzdelávacom procese sa podporuje prirodzená detská zvedavosť a tvorivosť. Osobnosť dieťaťa sa rozvíja komplexne. Dieťa si utvára systém návykov, zručnosti, vedomostí a postojov.

 

Newsletter

Pre prihlásenie k odberu noviniek zadajte Vašu e-mailovú adresu.