Profilácia školy


- Skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces zvyšovaním si odbornej spôsobilosti samoštúdiom a ďalším vzdelávaním aj formou aktívneho zapájania sa do rôznych klubových a krúžkových stretnutí. Pri zvyšovaní odbornej spôsobilosti spolupracovať aj s inými odborno-metodickými inštitúciami.
- Naďalej pokračovať v realizácii projektu ŠPZ.
- Realizovať alternatívne obsahy, metódy a formy výchovno-vzdelávacej práce s využívaním prvkov waldorfskej pedagogiky.
- Pokračovať s oboznamovaním detí so základmi výpočtovej techniky v zriadenej počítačovej miestnosti.
- Spolupracovať s klinickou logopédkou a školským logopédom pri zisťovaní rečových porúch u detí a zvýšenú pozornosť venovať jazykovej výchove.
- Skrášľovať prostredie okolia a objektu MŠ, esteticky upravovať interiér MŠ aktuálne podľa sviatkov a ročných období, v exteriéri vysadiť kvetinové záhony, kríky a okrasné dreviny.
- Umožniť rodičom priamu účasť na výchovno-vzdelávacom procese prostredníctvom rôznych akcií poriadaných v materskej škole.


Newsletter

Pre prihlásenie k odberu noviniek zadajte Vašu e-mailovú adresu.