Úvod

Materská škola

     Materská škola na Ul. Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove je bez právnej subjektivity. Zriaďovateľom materskej školy je Mesto Stropkov. Prevádzkuje celkovo 7 tried, z toho 5 tried v budove na Ul. A. Hlinku 1762/27, 1 elokovanú triedu na ulici Bokšanskej a 1 elokovanú triedu na ulici Vranovskej. Celkový počet zaradených detí na školský rok 2008/2009 je 147. Prevádzka MŠ je od 6.30 h. do 16.30 h. a v elokovanej triede na ul. Vranovskej je od 8.30 h. do 15.00 h.

 

Zápis do materskej školy

     Riaditeľka Materskej školy, Andreja Hlinku 1762/27 v Stropkove oznamuje rodičom, že v zmysle Vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2009/2010 od 15.februára do 15.marca 2009. Deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára. Žiadosť si môžu rodičia vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy denne v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod.
     Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, budú prednostne prijaté deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku , deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktorých súrodenci navštevujú tunajšiu materskú školu.
     Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do predškolského zariadenia odošle riaditeľka materskej školy rodičom do 15. apríla 2009.
Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy  do15. apríla 2009.
(Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky vydáva riaditeľ základnej školy na základe žiadosti resp. vyšetrenia dieťaťa v pedagogicko-psychologickej poradni.)

    
 

Newsletter

Pre prihlásenie k odberu noviniek zadajte Vašu e-mailovú adresu.